За нас

„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е дружество със специална инвестиционна цел, учредено през 2007 година. Дружеството е лицензирано за извършване на дейност като АДСИЦ с решение на Комисията за финансов надзор № 515-ДСИЦ от 15.05.2008 година.

Предметът на дейност на „Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е инвестиране на паричните средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти) посредством покупка на право на собственост и други вещни права върху недвижими имоти, извършване на строежи и подобрения в тях, с цел предоставянето им за управление, отдаване под наем, лизинг, аренда и/или продажбата им.

„Болкан Пропърти Инструментс“ АДСИЦ е заложило за изпълнение следните инвестиционни цели:

  • инвестиране в недвижими имоти на територията на Република България и експлоатацията им, включително извършване на строителство и подобрения, чрез отдаване под наем, аренда или последваща продажба;
  • нарастване на стойността на инвестициите за акционерите и реализиране на доходност чрез умерено разпределение на риска и диверсификация на управлявания портфейл от недвижими имоти;
  • осигуряване на доход за акционерите под формата на капиталова печалба и/или разпределяне на дивидент;
  • реализиране на положителен финансов резултат при покупко-продажба на притежаваните недвижими имоти;
  • финансово обезпечаване на структурирането на балансиран портфейл от недвижими имоти посредством реализиране на процедури за увеличение на капитала и/или чрез набирането на привлечен заемен ресурс.